Výsluhové dôchodky – trochu širšie

22. apríla 2021, Jozef III, Dôchodky Spoločenské dianie

 

 

Na základe uvedenia „programového vyhlásenia Vlády SR , „zákon o odobratí nezaslúžených benefitov…. sa pokúsim zhrnúť túto problematiku výhradne vo vzťahu k výsluhovým dôchodkom príslušníkov štátnej bezpečnosti  – TEDA NIE TÝCH ZA KTORÝCH eštebákov považuje VEREJNOSŤ, ako AGENTOV či ZVJS a pod. ( aj keď je podstatne širšia) stručne takto :

 

Rozdelil by som takto :

 1. Zákonodarnú činnosť… niekto musel mať zákonodarnú iniciatívu, aby mohol dať takýto návrh zákona. V tom čase túto iniciatívu mali stranícke orgány, čiastočne odbory.
 2. Po prerokovaní týchto návrhov boli predložené na schválenie do Národného zhromaždenia a prípadne aj do Národných rád ČR a SR.
 3. Dodržiavať tieto zákony museli všetci občania ČSR, avšak bdieť nad ich dodržiavaním boli ustanovené predovšetkým SÚDY a PROKURATÚRA, ako hlavný odborný garant.
 4. Verejná a Štátna bezpečnosť plnila úlohy na odhaľovaní a stíhaní tých, ktorí porušovali tieto zákony. Rozdelenie kompetencií medzi týmito zložkami bolo vykonané tak, že všetky trestné činy spadajúce do I. hlavy trestného zákona vykonávala ŠtB a ostatné patrili do kompetencie VB.
 5. Dozor nad väzenským systémom tam malo Ministerstvo spravodlivosti a dozorcovia v NVÚ ( nápravno vychovných útvaroch) boli ich príslušníci. ( ľudovo bachari)

 

Prečo toto uvádzam ? nejde tu o vyviňovanie sa niekoho zo zodpovednosti, ale uviesť na správne chápanie plnej zodpovednosti za to, čomu sa ktoré zložky venovali, pretože išlo o systém a nie svojvôľu, ( aj keď tá je vždy pri ľudskom faktore prítomná, ale je INDIVIDÁLNA)

 

 

 

Pozn. pod príspevok za službu sa vtedy rozumel dnešný výsluhový dôchodok, ktorý však bol nižší a ten sa vypočítaval takto :

 1. 20 % služobného príjmu , ak vykonával službu v ZNB 15 rokov a dosiahol vek 40 rokov
 2. 30 % služobného príjmu ak vykonával službu v ZNB 20 rokov a dosiahol vek 45 rokov

 

V r. 1990 aby sa zákonodarca vyhol „kolektívnej zodpovednosti“, bol vydaný Zákon č. 169/1990 Zb. o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch MV, ktorým upravuje zákon č. 100/1970 Zb. tým, že jednak stanovuje tzv. občianske komisie a jednak vsúva tam do § 100, písmeno

g)

 1) Ak podľa vyjadrenia občianskej komisie nie je spôsobilý na výkon služby v ZNB bude príslušník prepustený,

2) Pri rozhodovaní komisie o prepustení príslušníka ZNB zo služobného pomeru z dôvodov uvedených v § 100ods.1 písm.g)  vychádza služobný orgán z rozhodnutia občianskej komisie

 

Z uvedeného je zreteľné, že všetci príslušníci, aj tí, ktorí už roky boli zaradení v iných útvaroch ako napr. Kriminálna služba, či vyšetrovačka, a iné, prešli týmto občianskymi komisiami. Komisie boli zostavované hlavne členmi miestnych VPN a niektorých bývalých  príslušníkov, ktorí boli prepustení napríklad preto, že im emigroval brat a pod.

V tom čase bola zrušená celá ŠtB a v podstate tých, ktorí boli v tom čase priamo zaradení v ŠtB boli všetci prepustení.

Urobil tak z dôvodu, že mal veľmi dobrú vedomosť o tom, že medzi tými príslušníkmi, ktorí odišli pred 1.11.1971 boli jednak zodpovední za 50te roky ale jednak tí, ktorí boli nútení odísť pre svoje názory v r. 1968-9… túto vec považoval za vyriešenú.

A to bol aj dôvod, PREČO USTANOVIL OBČIANSKE KOMISIE v r. 1990 !!!

 

Dnes po 30 rokoch, je zrejmé, že výsluhový dôchodok poberajú iba ľudia, ktorí prešli občianskymi komisiami a nebolo im vyslovené individuálne zlyhanie. Naopak, mnohí pokračovali v orgánoch polície na úradoch vyšetrovania, železničnej polície, alebo dokonca v SIS.

 

Výsluhový dôchodok im bol vymeraný zo sumy platu, ktorý poberali pri odchode do dôchodku podľa pozície na ktorej pracovali. Preto už samotný výpočet z rokov odslúžených  v ŠtB je nereálny  pretože :

 

 1. Tí, ktorí poberali tzv. čistý výsluhový dôchodok, teda odchádzali zo služby v ŠtB pred r. 1990 už nežijú a dokonca ani ich manželky, ktoré dostávali 50 % ich príjmu
 2. Tí, ktorí boli prepustení v r. 1990 a neskôr, nedostávali ani nedostávajú žiadne náležitosti, t.j. výsluhový dôchodok, odchodné ani platové vyrovnanie. Títo dostávajú starobný dôchodok po dovŕšení veku odchodu na starobný dôchodok ( 62 rokov ) Ten im vypláca Sociálna poisťovňa na základe odpracovaných rokov mimo činnosť v ŠtB a podľa výška odvodov do Sociálnej poisťovne.
 3. Ak by ste chceli zdaniť, či znížiť po 30 rokoch výsluhové dôchodky, tak by ste museli vziať aj vdovské dôchodky manželkách zomrelých, ktorý nejaký čas boli zaradení na útvaroch ŠtB., ako im to vypočítate ????
 4. Tí, čo zostali slúžiť na iných útvaroch, bol im vypočítaný výsluhový podľa sumy, teda platu ktorý vtedy dostával za 1 rok dozadu. Teda ak im tento dôchodok zdaníte o 50 % budú veľmi ukrivdení, pretože v čase zaradenia v ŠtB ich platy netvorili takú sumu, aby mohli z toho vyžiť.
 5. Bolo by veľkým prešľapom vychádzať v ústrety iba tým voličom, ktorým sa nechce pracovať a na chrbtoch svojich nebohých otcov ( politických väzňov) by chceli zbohatnúť
 6. Platy v službe ŠtB a VB boli porovnateľné, iba u VB boli väčšie výdavky na výstroj príslušníkov. Preto sú aj porovnateľné výsluhové dôchodky.