Založ si blog

Výsluhové dôchodky – trochu širšie

 

 

Na základe uvedenia „programového vyhlásenia Vlády SR , „zákon o odobratí nezaslúžených benefitov…. sa pokúsim zhrnúť túto problematiku výhradne vo vzťahu k výsluhovým dôchodkom príslušníkov štátnej bezpečnosti  – TEDA NIE TÝCH ZA KTORÝCH eštebákov považuje VEREJNOSŤ, ako AGENTOV či ZVJS a pod. ( aj keď je podstatne širšia) stručne takto :

 

 • Na začiatku si treba objasniť, čo sa považuje dnes za „politický väzeň“. V podstate ide o pojem všeobecne chápaný vo svete ako väznenie za politické názory, za takú činnosť, obyčajne nezákonným spôsobom. Starším je známe, že v 50-tych rokoch boli skutočne vykonávane rôzne represie, ako napríklad voči najznámejšiemu Gustávovi Husákovi , či Laco Novomeský atď, no boli aj plošne prípady, keď po znárodnení boli v už štátnych podnikoch zistené manká a toto bolo vtedy súdené ako sabotáž proti štátnemu zriadeniu.. Nebudem tu konkrétne rozpisovať jednotlivé prípady, lebo boli aj iné ako napr. tzv. Biela légia, ale prejdem k systému a zodpovednosti :

Rozdelil by som takto :

 1. Zákonodarnú činnosť… niekto musel mať zákonodarnú iniciatívu, aby mohol dať takýto návrh zákona. V tom čase túto iniciatívu mali stranícke orgány, čiastočne odbory.
 2. Po prerokovaní týchto návrhov boli predložené na schválenie do Národného zhromaždenia a prípadne aj do Národných rád ČR a SR.
 3. Dodržiavať tieto zákony museli všetci občania ČSR, avšak bdieť nad ich dodržiavaním boli ustanovené predovšetkým SÚDY a PROKURATÚRA, ako hlavný odborný garant.
 4. Verejná a Štátna bezpečnosť plnila úlohy na odhaľovaní a stíhaní tých, ktorí porušovali tieto zákony. Rozdelenie kompetencií medzi týmito zložkami bolo vykonané tak, že všetky trestné činy spadajúce do I. hlavy trestného zákona vykonávala ŠtB a ostatné patrili do kompetencie VB.
 5. Dozor nad väzenským systémom tam malo Ministerstvo spravodlivosti a dozorcovia v NVÚ ( nápravno vychovných útvaroch) boli ich príslušníci. ( ľudovo bachari)

 

Prečo toto uvádzam ? nejde tu o vyviňovanie sa niekoho zo zodpovednosti, ale uviesť na správne chápanie plnej zodpovednosti za to, čomu sa ktoré zložky venovali, pretože išlo o systém a nie svojvôľu, ( aj keď tá je vždy pri ľudskom faktore prítomná, ale je INDIVIDÁLNA)

 

 • Po roku 1968 odchádzala do dôchodku celá generácia všetkých príslušníkov ozbrojených zborov a teda aj tých príslušníkov, ktorí slúžili v 50-tych rokoch. Na nich teda môžeme zabudnúť, pretože už asi nikto z nich nežije. S tým bol zrejme uzrozumený aj zákonodarca z r. 1990, keď v zákone č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov ZNB vsunul dodatok v § 114a), kde je uvedené :

 

 • Príslušníkom ZNB, ktorí boli trvale, alebo dlhodobo zaradení v zložke ŠtB a ich služobný pomer sa skončil v čase od 1.11.1971 do 10.5.1990, NEPATRÍ od 1.9.1990 príspevok ( t.č. výsluhový dôchodok od r.2002) za službu podľa §§ 110 a 114, pokiaľ na ich žiadosť a odporúčanie občianskej komisie nerozhodne služobný orgán inak
 • ….. NEPATRÍ ….odchodné…
 • …..NEPATRÍ……platové vyrovnanie

 

Pozn. pod príspevok za službu sa vtedy rozumel dnešný výsluhový dôchodok, ktorý však bol nižší a ten sa vypočítaval takto :

 1. 20 % služobného príjmu , ak vykonával službu v ZNB 15 rokov a dosiahol vek 40 rokov
 2. 30 % služobného príjmu ak vykonával službu v ZNB 20 rokov a dosiahol vek 45 rokov

 

V r. 1990 aby sa zákonodarca vyhol „kolektívnej zodpovednosti“, bol vydaný Zákon č. 169/1990 Zb. o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch MV, ktorým upravuje zákon č. 100/1970 Zb. tým, že jednak stanovuje tzv. občianske komisie a jednak vsúva tam do § 100, písmeno

g)

 1) Ak podľa vyjadrenia občianskej komisie nie je spôsobilý na výkon služby v ZNB bude príslušník prepustený,

2) Pri rozhodovaní komisie o prepustení príslušníka ZNB zo služobného pomeru z dôvodov uvedených v § 100ods.1 písm.g)  vychádza služobný orgán z rozhodnutia občianskej komisie

 

Z uvedeného je zreteľné, že všetci príslušníci, aj tí, ktorí už roky boli zaradení v iných útvaroch ako napr. Kriminálna služba, či vyšetrovačka, a iné, prešli týmto občianskymi komisiami. Komisie boli zostavované hlavne členmi miestnych VPN a niektorých bývalých  príslušníkov, ktorí boli prepustení napríklad preto, že im emigroval brat a pod.

V tom čase bola zrušená celá ŠtB a v podstate tých, ktorí boli v tom čase priamo zaradení v ŠtB boli všetci prepustení.

 • Vrátim sa však späť, a to chcem potvrdiť, že príslušníci, ktorým služobný pomer skončil v čase Príslušníkom ZNB, ktorí boli trvale, alebo dlhodobo zaradení v zložke ŠtB a ich služobný pomer sa skončil v čase od 1.11.1971 do 10.5.1990… teda už zákonodarca nepočítal s tými príslušníkmi, ktorí odišli v čase PRED 1.11.1971 !!!

Urobil tak z dôvodu, že mal veľmi dobrú vedomosť o tom, že medzi tými príslušníkmi, ktorí odišli pred 1.11.1971 boli jednak zodpovední za 50te roky ale jednak tí, ktorí boli nútení odísť pre svoje názory v r. 1968-9… túto vec považoval za vyriešenú.

A to bol aj dôvod, PREČO USTANOVIL OBČIANSKE KOMISIE v r. 1990 !!!

 

 • Po roku 1968 boli vykonané rozsiahle zmeny nielen v spoločnosti, ale aj v zákonoch a nastupovala generácia, ktorá nemá nič do činenia s 50.tmi rokmi. Toto potvrdili vo svojich vyjadreniach aj bývali disidenti Václav Havel, či Ján Čarnogurský-

Dnes po 30 rokoch, je zrejmé, že výsluhový dôchodok poberajú iba ľudia, ktorí prešli občianskymi komisiami a nebolo im vyslovené individuálne zlyhanie. Naopak, mnohí pokračovali v orgánoch polície na úradoch vyšetrovania, železničnej polície, alebo dokonca v SIS.

 

Výsluhový dôchodok im bol vymeraný zo sumy platu, ktorý poberali pri odchode do dôchodku podľa pozície na ktorej pracovali. Preto už samotný výpočet z rokov odslúžených  v ŠtB je nereálny  pretože :

 

 1. Tí, ktorí poberali tzv. čistý výsluhový dôchodok, teda odchádzali zo služby v ŠtB pred r. 1990 už nežijú a dokonca ani ich manželky, ktoré dostávali 50 % ich príjmu
 2. Tí, ktorí boli prepustení v r. 1990 a neskôr, nedostávali ani nedostávajú žiadne náležitosti, t.j. výsluhový dôchodok, odchodné ani platové vyrovnanie. Títo dostávajú starobný dôchodok po dovŕšení veku odchodu na starobný dôchodok ( 62 rokov ) Ten im vypláca Sociálna poisťovňa na základe odpracovaných rokov mimo činnosť v ŠtB a podľa výška odvodov do Sociálnej poisťovne.
 3. Ak by ste chceli zdaniť, či znížiť po 30 rokoch výsluhové dôchodky, tak by ste museli vziať aj vdovské dôchodky manželkách zomrelých, ktorý nejaký čas boli zaradení na útvaroch ŠtB., ako im to vypočítate ????
 4. Tí, čo zostali slúžiť na iných útvaroch, bol im vypočítaný výsluhový podľa sumy, teda platu ktorý vtedy dostával za 1 rok dozadu. Teda ak im tento dôchodok zdaníte o 50 % budú veľmi ukrivdení, pretože v čase zaradenia v ŠtB ich platy netvorili takú sumu, aby mohli z toho vyžiť.
 5. Bolo by veľkým prešľapom vychádzať v ústrety iba tým voličom, ktorým sa nechce pracovať a na chrbtoch svojich nebohých otcov ( politických väzňov) by chceli zbohatnúť
 6. Platy v službe ŠtB a VB boli porovnateľné, iba u VB boli väčšie výdavky na výstroj príslušníkov. Preto sú aj porovnateľné výsluhové dôchodky.

 

 • A celkom na koniec : keby sa aj našiel niekto, kto by si to nezaslúžil…Tak za vraždu je premlčacia doba 25 rokov….a za to že nič také nespáchali, iba boli zaradení do zložky od ktorej boli buď vylúčení, alebo sami odišli majú byť takto trestaní ???? za čo ???

 

 • Inak o tvorbe výsluhové dôchodku sa toho už popísalo veľa. Existuje nielen na Slovensku, ale aj v ostatných štátoch Európy, ba aj v USA…. V podstate za službu v ozbrojenej zložke dostávajú tzv. výsluhový dôchodok, avšak tieto odpracované roky nie sú započítané v sociálnej poisťovni a za tieto roky nepoberajú inú odmenu.

 

 • Všetci, ktorí odpracovali v ozbrojených zložkách sa počas celej služby na výsluhový dôchodok skladajú, nie je to sociálna dávka, ani dar od štátu či od poisťovne ale platené odvody na dôchodkové poistenie….

 

Kto nevie žiť bez kartičiek?

18.12.2023

Žijeme v dobe, keď elektronika je tvrdou súčasťou života každého človeka. Pred istým časom nám bolo sľúbené, že na VŠETKO BUDE STAČIŤ JEDINÁ KARTIČKA A TO O B Č I A N S K Y P R E U K A Z. Už v starších časoch bol občiansky preukaz malá knižočka, kde okrem osobných údajov tam boli aj pečiatky zamestnávateľa, údaje k manželke a deťom. Dnes je to [...]

Tak kto má o Slovensko záujem ?

11.03.2023

Pýta sa ma 14 ročná vnučka : dedko, to naozaj sa na Ukrajine bojuje aj za nás ? za Slovensko? – Prečo sa ma pýtaš? no, už som videla v televízii vraveli, že na Ukrajine bojujú Ukrajinci aj za nás, vraj preto, aby k nám neprišli Rusi, lebo tí budú všetkých zabíjať, znásilňovať, kradnúť a všetko zničia vraveli oni… – A vieš, kto oslobodil [...]

Diaľnice skončili? ?? ?

05.05.2022

Stačí sa prejsť cez Ružomberok a ak máte slabšie srdce, dostanete infarkt. Okolo Ružomberka sa buduje obchvat diaľnicou smer východ-západ ( aj keď osobne si myslím, že tento obchvat mal byť z južnej strany Ružomberka s napojením na trasu Ružomberok – Banská Bystrica, lebo vieme, čo znamená prechod cez Donovaly) No, jednoducho tento obchvat sa robí už pridlho, veľmi [...]

nôž, krv, zranenie

Veľká tragédia v Hlohovci: V byte našli dobodaného 19-ročného mladíka. Polícia zadržala podozrivého

20.04.2024 21:44, aktualizované: 22:26

Privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť.

Taiwan, vojaci

USA odklepli spojencom pomoc za 95 miliárd dolárov. Biden: Jasná správa o našej sile

20.04.2024 19:51, aktualizované: 22:34

Rad kongresmanov ocenil, že šéf Snemovne Mike Johnson zákony na hlasovanie predložil. Johnson kvôli tomu podľa médií riskuje vlastný post.

nehody

Nešťastný deň pre Brezovú pod Bradlom: Dve nehody a päť zranených. Zasahoval aj vrtuľník

20.04.2024 19:29

Polícia vyšetruje okolnosti dvoch dopravných nehôd, ku ktorým došlo v sobotu v Brezovej pod Bradlom.

loď, trajekt, potopený

V Stredoafrickej republike zahynulo pri potopení sa lode 58 ľudí, smerovali na pohreb

20.04.2024 18:56, aktualizované: 21:33

Podľa svedkov viezla rybárska loď na rieke Mpoko v Bangui viac ako 300 osôb. Pomoc prišla až po 40 minútach.